Algemeen Safety First Print

Algemeen wedstrijdreglement Vlaamse Media Maatschappij nv

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die de Vlaamse Media Maatschappij (VTM, 2BE, JIM, VTM Koken, Q-music, JOE fm, VTMKZOOM alsook Vitaya), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:
- de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij en haar gelieerde vennootschappen,
- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vlaamse Media Maatschappij houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Media Maatschappij opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Deelnemers met een telefoon met draaischijf, met een geheim telefoonnummer of telefoonnummers op naam van bedrijven kunnen niet deelnemen aan een wedstrijd. Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de Vlaamse Media Maatschappij, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door de Vlaamse Media Maatschappij. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. Indien een deelnemer een reis wint, wordt die deelnemer evenals zijn gezinsleden bovendien voor een termijn van een jaar na bevestiging van het winnen van de reis uitgesloten van deelname aan iedere andere wedstrijd (mede) georganiseerd door de Vlaamse Media Maatschappij waarbij een reis kan gewonnen worden.

De Vlaamse Media Maatschappij kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door de Vlaamse Media Maatschappij voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Verloop van de wedstrijd

De kostprijs per sms alsook hoeveel sms'en maximum verstuurd en/of ontvangen dienen te worden per deelname, wordt aangegeven.

Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd

De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking.

In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

Prijzen

De Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer) en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de Vlaamse Media Maatschappij eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via een winnaarsbrief, via persoonlijk telefonisch contact of via SMS, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt op teletext en op de website van de organiserende zender. De volgorde waarin de namen verschijnen, is niet noodzakelijk de volgorde waarin ze dichter of verder van het juiste antwoord op de schiftingsvraag zaten.

Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van de Vlaamse Media Maatschappij en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de Vlaamse Media Maatschappij ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen de Vlaamse Media Maatschappij de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de Vlaamse Media Maatschappij.

Elke deelnemer geeft de Vlaamse Media Maatschappij door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat de Vlaamse Media Maatschappij de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van de Vlaamse Media Maatschappij. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de Vlaamse Media Maatschappij kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator

De Vlaamse Media Maatschappij kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

 

 

 

Wedstrijdreglement VTM : Safety First

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die de Vlaamse Media Maatschappij nv (VMMa), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert.

2. Periode

Deelnemen kan van dinsdag 4 november 2013 vanaf 16u tem vrijdag 30 november 2013 tot 16u.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met uitzondering van:

 • de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij en haar gelieerde vennootschappen,
 • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
 • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vlaamse Media Maatschappij houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Media Maatschappij opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de Vlaamse Media Maatschappij, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door de Vlaamse Media Maatschappij. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

De Vlaamse Media Maatschappij kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door de Vlaamse Media Maatschappij voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf dinsdag 4 november 2013 om 16u tem vrijdag 30 november 2013 tot 16u kan via de VTM app worden deelgenomen. Deelnemers die niet over een smartphone beschikken kunnen ook deelnemen via de site www.vtm.be.

Indien de deelnemer kans wil maken op één van de 500 Safety First prijzenpakketten, dan volstaat het om via de VTM app of de site www.vtm.be een foto up te loaden van het “Hier Waak Ik”-bordje, dat zichtbaar moet geplaatst is aan de woning van de deelnemer (deur, raam, hek of poort, etc…).

De inhoud van de foto mag niet in strijd zijn met de openbare zeden.

De eerste 500 foto’s (die voldoen aan alle voorwaarden) die worden geupload, winnen een Safety First prijzenpakket.

De “Hier Waak ik”-bordjes (in de vorm van een folder of in de vorm van een advertentie) zijn te vinden in:

 • Weekend Knack op 13/11 en 20/11
 • Dag Allemaal op 19/11 en 26/11
 • Humo op 12/11
 • P-magazine op 12/11 en 19/11
 • Het Laatste Nieuws op 14/11, 20/11 en 27/11
 • De Morgen op 13/11, 20/11 en 27/11
 • Het Belang van Limburg op 13/11, 20/11 en 27/11
 • Gazet van Antwerpen op 13/11, 20/11 en 27/11
 • Of vanaf 4/11 om 16u ook in de VTM app of op vtm.be (de deelnemer dient dan zelf het bordje te printen. Ook zwart/wit bordjes zijn toegelaten om deel te nemen aan de wedstrijd).

Indien de deelnemer ook kans wil maken op één van de 10 Safety First walkie-talkie sets of op een Safety First auto, dan dient hij eerst een foto van het Hier Waak ik-bordje op een zichtbare plaats aan zijn woning bevestigd, te uploaden en vervolgens de schiftingsvraag én de open vraag te beantwoorden.

Alleen geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs.

Uit de 100 deelnemers die de schiftingsvraag correct beantwoordden of het dichtst benaderden en vervolgens de open vraag hebben beantwoord, zal een jury een rangschikking opmaken van de ingestuurde motivaties.

De deelnemer met de allerbeste motivatie wint een Safety First auto enkel en alleen op voorwaarde dat de deelnemer het “Hier Waak ik”-bordje nog steeds zichtbaar aan zijn woning heeft bevestigd op het moment dat VMMa de sleutels komt overhandigen.

Indien bij het bezoek het bordje niet zichtbaar is, vervalt het recht op de hoofdprijs. Het overhandigen van de sleutels gebeurt tussen 30/11 en ten laatste op zaterdag 15/12/13. Het bezoek van VMMa aan de winnende deelnemer wordt niet op voorhand meegedeeld. Indien de deelnemer niet thuis is op het moment van het bezoek EN het “Hier Waak ik”-bordje hangt nog zichtbaar aan de woning, zal VMMa een tweede bezoek brengen op een later tijdstip diezelfde dag. Indien bij het eerste en/of het tweede bezoek, indien nodig, het “Hier Waak ik”-bordje NIET duidelijk zichtbaar is, zal dan aan de deelnemer met de tweede beste motivatie een bezoek gebracht worden en kan hij de Safety First auto winnen mits aan de voorwaarden is voldaan. Enzovoorts.

De 10 in de rangschikking volgende beste motivaties winnen een walkie-talkie set.

De 500 winnaars van het Safety First prijzenpakket, krijgen hun prijs per post opgestuurd. De 10 winnaars van de Safety First walkie-talkie set worden door VMMa persoonlijk op de hoogte gebracht via het telefoonnummer of de email dat zij hebben achtergelaten in de app of via het wedstrijdformulier. In overleg met de winnaars van de walkie-talkie sets, zal de prijs ofwel worden opgestuurd ofwel kan de winnaar de prijs komen afhalen bij VMMa. In beide gevallen dient dit binnen de maand te gebeuren.

De winnaar van een Safety First auto wordt tussen 30/11 en 15/12 persoonlijk op de hoogte gebracht op het ogenblik van het bezoek aan huis, waarbij een waardebon (zie hieronder “prijzen”) zal overhandigd worden.

5. Prijzen

 • 500 Safety First Prijzenpakketten (o.a. pet, rode das, zaklamp, stickervellen, portefeuilleketting, vossenstaartsleutelhanger).
 • 10 walkie-talkie sets.
 • De hoofdprijs is een waardebon van € 12.089, 99 euro. Deze waardebon kan enkel en alleen ingewisseld worden voor een auto, type Dacia Duster, zoals hieronder omschreven.
  • Catalogusprrijs 12.089, 99 euro (incl BTW)
  • Benzinemotor
  • 1598cc,
  • kleur wit,
  • grijze zetels,
  • vermogen 77 Pk,
  • fiscale PK: 9
  • 5 deuren
  • 5 versnellingen
  • CO² uitstoot: 165g/km
  • Verbruik: 7.1l/100km
  • 2 jaar wettelijke waarborg

De waardebon kan ingeruild worden bij Cardoen, Boomsesteenweg 950-958, 2610 Antwerpen en dit vanaf 15/12 tot ten laatste 31/1/2014.

De waardebon kan in geen geval ingeruild worden voor een andere auto dan hierboven omschreven.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de hoofdprijs zijn deze van Cardoen en zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Cardoen neemt in geen geval de wagen van de winnaar over.

De wagen is strikt persoonlijk bestemd voor de winnaar en is niet overdraagbaar aan derden.

De wagen kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

De formaliteiten om de wagen in het verkeer te brengen zijn ten laste van de winnaar (belastingen, taksen, verzekering, inschrijving, …)

De Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Tevens zal de winnaar zich dienen akkoord te verklaren met de opname van beelden die later kunnen uitgezonden worden via website of eventueel op de kanalen van de VMMa (VTM, 2BE,..).

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt (prijzenpakketten en walkie-talkie sets), kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst.

Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de Vlaamse Media Maatschappij eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van de Vlaamse Media Maatschappij en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.

De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de Vlaamse Media Maatschappij ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Vlaamse Media Maatschappij zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door de Vlaamse Media Maatschappij.

De winnaars van de wedstrijd verlenen de Vlaamse Media Maatschappij de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de Vlaamse Media Maatschappij.

Elke deelnemer geeft de Vlaamse Media Maatschappij door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat de Vlaamse Media Maatschappij de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van de Vlaamse Media Maatschappij. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de Vlaamse Media Maatschappij kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

De Vlaamse Media Maatschappij kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Vlaamse Media Maatschappij.

De Vlaamse Media Maatschappij kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.