Print

Gebruiksvoorwaarden VMMa

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn samen met het daarnaast vermelde privacybeleid van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna gezamenlijk “VMMa-diensten”) die worden aangeboden door de Vlaamse Media Maatschappij NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (“VMMa”).

2. Waarschuwing

Door het louter gebruik van deze VMMa-diensten aanvaardt u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Wij raden u daarom aan deze voorwaarden samen met het privacy –en cookiestatement aandachtig te lezen vooraleer u het gebruik van deze VMMa-diensten verderzet. Als u deze voorwaarden en/of het privacy –en cookiestatement niet of niet integraal aanvaardt, raden wij u aan het gebruik van deze VMMa-diensten te stoppen. VMMa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en het privacy –en cookiestatement op eender welk moment te wijzigen. Wij geven u daarom de raad regelmatig deze voorwaarden en het privacy –en cookiestatement te consulteren. Onderaan staat steeds de datum van de laatste versie vermeld.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. U dient deze samen met deze voorwaarden en het privacy –en cookiestatement in acht te nemen. In geval van tegenstrijdigheid zullen de bijzondere voorwaarden steeds voorrang genieten.

3. Toegang tot en gebruik van de VMMa-diensten

Toegang en gebruik van de VMMa-diensten zijn gratis behoudens waar uitdrukkelijk anders is vermeld. Om bepaalde onderdelen te bezoeken of te gebruiken zal gevraagd worden aan de gebruiker om zich te registreren en bepaalde gegevens mede te delen. Zonder deze registratie is het gebruik van de desbetreffende onderdelen niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval op de website van Q-Music (qmusic.be), waarbij het noodzakelijk is om een profiel aan te maken om van alle features gebruik te kunnen maken.

Om toegang te hebben tot bepaalde onderdelen en functies zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. U dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dient u zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan.

VMMa verstrekt de gebruiker een niet exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op één enkel apparaat, d.w.z. weergave van de inhoud van de VMMa-diensten en het maken van kopies voor eigen privé-gebruik.

U zal er zich van onthouden enige VMMa-dienst te decompileren of "reverse-engineeren", de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de VMMa-dienst te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

U zal de VMMa-dienst niet gebruiken op een manier die strijdig is met de wet en U stemt ermee in dat VMMa op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor enig dergelijk gebruik door U.

4. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de op de VMMa-diensten vermelde tekst en beelden, videobestanden en geluidsbestanden informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VMMa.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de VMMa-diensten worden door het auteursrecht beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken.

Handelsnamen, merken en logo’s die op de VMMa-diensten zijn vermeld, kunnen beschermde merken zijn en zijn de exclusieve eigendom van VMMa of de titularis van die namen of merken. Enig gebruik van deze namen en merken is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke toestemming van VMMa daartoe.

Eender welk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht hierboven gedefinieerd, is slechts toegestaan mits bijzonder en uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van VMMa. Stuur dan ook verzoeken daaromtrent naar onderstaand adres.

Als VMMa u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de VMMa-diensten te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. U verstrekt aan VMMa de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen op via welke media en in welke vorm dan ook, ,bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor onbepaalde duur, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt VMMa geen enkele verantwoordelijkheid terzake en vrijwaart u VMMa tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot inhoud die u zelf hebt meegedeeld.

VMMa is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de VMMa-diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Zo u een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze VMMa-diensten te verwijderen.

5. Disclaimer website programmagegevens

De Vlaamse Media Maatschappij stelt, louter ter informatie, programmagegevens (beperkt tot de titels en de inhoud van de programma’s) ter beschikking aan de bezoekers van deze website. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vlaamse Media Maatschappij is elk ander gebruik van de deze programmagegevens op de websites verboden. De bezoekers van haar websites mogen deze programmagegevens niet verwerken in andere diensten, noch aan derden ter beschikking te stellen behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden in de programmagegevens en eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.

6. Aanbrengen van links naar website beheerd door VMMa

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een website van VMMa. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen als er op de link wordt geklikt en het URL-adres van de website van VMMa moet duidelijk zichtbaar zijn.

7. Aansprakelijkheid

De informatie op de VMMa-diensten is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. VMMa streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de VMMa-diensten toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan VMMa hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

VMMa is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de VMMa-diensten of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

U gebruikt deze VMMa-diensten geheel op uw eigen verantwoordelijkheid.

De VMMa-diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door VMMa worden gepubliceerd op de VMMa-diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

Deze VMMa-diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. VMMa beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacybeleid van VMMa zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.

VMMa is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. VMMa is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. VMMa kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Zo VMMa dit aangewezen acht of wanneer VMMa daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kunnen VMMa aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van VMMa toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe VMMa maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van VMMa.

8. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen, babbelkanalen en inzake online bijdragen.

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een bericht of één of ander audio(visueel) fragment iedereen met interesse hierop kan reageren.

Bij chat-groepen of babbelkanalen kan u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

Op bepaalde sites zal u ook berichten en commentaren kunnen plaatsen of uw account linken met uw account op Facebook, twitter of een andere sociale netwerksite.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,... U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de VMMa-diensten. In elk geval vrijwaart u VMMa tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

VMMa kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep, een chatgroep of een babbelkanaal of andere online bijdragen van haar VMMa-diensten weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. VMMa kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Op sites waar een account dient te worden aangemaakt, kan VMMa beslissen uw account te beëindigen indien u zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren. VMMa heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren.

VMMa kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als VMMa dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door u meegedeeld.

VMMa is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen of voor de bijdragen, berichten en commentaren die iemand op een site of een andere VMMa-dienst plaatst.

Problemen kunt u steeds melden op het hieronder vermelde adres.

9. Klachten

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan u steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij VMMa.

Indien u dergelijke inhoud opmerkt of u meent dat een inbreuk op uw rechten wordt gepleegd, dan kan u dat melden op het hieronder vermelde adres van VMMa. Op bepaalde sites zullen we ook de mogelijkheid inbouwen om aan te geven dat een bepaald bericht of bijdrage niet gepast is.

U bent zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de melding en het feit dat VMMa als gevolg daarvan kan beslissen bepaalde inhoud definitief te verwijderen ( u vrijwaart bijgevolg VMMa tegen eventuele vorderingen als gevolg daarvan).

Bij iedere melding dient u de volgende gegevens verplicht mede te delen:

  • Uw naam en email adres
  • Een precieze aanduiding/beschrijving van de onwettige of schadelijke inhoud en de plaats waar deze zich bevindt
  • Uw argumenten of bewijzen waarom u overtuigd bent dat deze inhoud onwettig of schadelijk is en dus van de VMMa-diensten moet verwijderd worden;

10. Privacy

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de VMMa-diensten is onderworpen aan ons privacybeleid.

11. Divers

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen met betrekking tot deze VMMa-diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

In geval van enig meningsverschil of klacht gaat u echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

12. Contactgegevens

Vlaamse Media Maatschappij NV

Medialaan 1,

1800 Vilvoorde


Tel.: 02/255.32.11

Fax: 02/255.51.41


Ondernemingsnummer: 432.306.234


Email: webmaster@vtm.be

Opgemaakt te Vilvoorde op 15 januari 2013